WPF - Sử dụng Grid Panel cho ItemsControl

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để hiển thị dữ liệu của ItemsControl dưới dạng Grid Panel. Đầu tiên mình sẽ tạo một class để hiển thị dữ liệu : `csharp public class fr ...

Những lưu ý khi kiểm thử phần mềm tiếng Nhật

Ngoài những chú ý chung khi test các dự án phần mềm thì do đặc thù ngôn ngữ nên khi test các dự án cho khách hàng Nhật thì mình thấy có 1 số chú ý riêng với các dự án này như sau: **Case 1: Test text ...

WPF - Setting global format datetime

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập định dạng datetime trong wpf application. Để setting định dạng chung cho cả app thì ta tìm đến hàm Application_Startup trong file App.xam ...